Language | 繁體中文

現在開始學習

選擇課程方案

一對一
小班課
組合課
購課須知:
 • 1對1、1對4及知識大會堂課程為45分鐘。
 • 適用等級為 CEFR A1 以上。
Silver

1 個月

$28
/

 • AI 訂製英文
  4堂
  一對一
  2堂
  知識大會堂
Gold

3個月

$25
/

 • AI 訂製英文
  12堂
  一對一
  6堂
  知識大會堂
Platinum

6個月

$25
/

 • AI 訂製英文
  24堂
  一對一
  12堂
  知識大會堂
Diamond

12個月

$23
/

 • AI 訂製英文
  48堂
  一對一
  24堂
  知識大會堂
Silver

1 個月

$18
/

 • AI 訂製英文
  4堂
  一對一
  4堂
  一對四
  4堂
  知識大會堂
Gold

3個月

$16
/

 • AI 訂製英文
  12堂
  一對一
  12堂
  一對四
  12堂
  知識大會堂
Platinum

6個月

$16
/

 • AI 訂製英文
  24堂
  一對一
  24堂
  一對四
  24堂
  知識大會堂
Diamond

12個月

$15
/

 • AI 訂製英文
  48堂
  一對一
  48堂
  一對四
  48堂
  知識大會堂
Silver

1 個月

$12
/

 • AI 訂製英文
  4堂
  一對四
  2堂
  知識大會堂
Gold

3個月

$11
/

 • AI 訂製英文
  12堂
  一對四
  6堂
  知識大會堂
Platinum

6個月

$11
/

 • AI 訂製英文
  24堂
  一對四
  12堂
  知識大會堂
Diamond

12個月

$10
/

 • AI 訂製英文
  48堂
  一對四
  24堂
  知識大會堂

有課程相關問題嗎?

歡迎與我們聯繫